یلدای انتظار

YaldayeEntezar
مدت : 2 دقیقه

یلدای انتظار که میرسد زمان در بهت سکوت خود فرو می رود ،آن وقت ما میمانیم و ثانیه هایی که شاید کوتاه باشند اما ارتفاعشان به بلندی تاریخ است.

پخش ویدیو